Savner noe? Kontakt oss.

Skaper biogass av krevende industriavløp med to-trinns biologisk rensing

GE Healthcare i Lindesnes (GEHCLI) regner med å produsere 22 GWh i året fra biogassen man skal hente ut av avløpsvannet, som tilsvarer mengden fra en by på 150 000 innbyggere. Med to trinns bioreaktor oppnår man dessuten inntil 98 % reduksjon på KOF. Løsningen er allerede testet ut i pilotanlegg.

 

GEHCLI har et av verdens mest avanserte anlegg for framstilling av kontrastvæsker. Produksjonen foregår i flere trinn, noe som gir et sammensatt avløpsvann av ulike kjemiske forbindelser, ved siden av en rekke biprodukter. 

GEHCLI er en av verdens største produsenter av midler for medisinsk bildediagnostikk. Konsernet har har høye miljøkrav til virksomheten og ser ressursutnyttelse og sirkulær tenkemåte som viktig for lønnsom drift. I 2016 startet man prosjektet Zero Emission, som både skal oppfylle  miljømyndighetenes krav og ser på null utslipp som langsiktig ambisjon. Første skritt for anlegget i Lindesnes har vært å utvikle en løsning for redusert utslipp av acetat, næringssalter og gasser samt se på nye løsninger for behandling av avløpsvann. Målet å redusere utslipp av total KOF med minimum 95% samt å oppnå lavest mulig utslipp av suspendert stoff (TSS), nitrogen (TN) og fosfor (TP).

Ressurser

GEHCLI ser også muligheter i å utnytte ressursene i avløpsvannet, hvor den mest aktuelle metoden er produksjon av biogass. En rekke forsøk i 2016 viste at dette var mulig. I 2017 begynte man å lete etter en leverandør av biologisk renseteknologi med kompetanse på biogass. Etter flere anbefalinger ble Biowater Technology i Tønsberg trukket inn som aktuell partner. Avløpsvannet var imidlertid av en beskaffenhet som ikke tidligere var forsøkt i biologiske reaktorer. Blant annet dreide det seg om høy saltholdighet og krevende kjemiske forbindelser.

Folk

Totalleveranse og samarbeid: Biowater Technology Prosjektteam: Shuai Wang – Chief Technology Officer, Jon Siljudalen – Chief Process Engineer, Ilya Savva – CEO, Kees Rodenburg – Prosjekt Ingeniør, Jon Gotfredsen (bak) – Chief Finance Officer, Katia Aparecida da Silva – Prosess Ingeniør, Frode Rindedal – Prosjektleder, Atle Ødegaard – CAD Ingeniør, Karolina Korczyk – Prosess Ingeniør

 

Biowater ble bedt om å bygge et pilotanlegg for testing på avløpsstrømmene. Til formålet designet Biowater en containerbasert løsning, med vannbehandling, kjemisk dosering, to trinns biologiske reaktorer, helautomatisk fjernstyrt kontrollsystem og biogassfakkel. Prosessen var av typen anaerob ekspandert granulert slam reaktor (EGSB) for det første trinnet og Biowater sin egenutviklede energibesparende aerobe biofilm prosess (CFIC®) som trinn to.  Piloten ble satt i drift første halvdel av 2018. 

Robust Prosess

Det viste seg etter en tids drift at denne nye kombinasjonen av rensetrinn var svært robust og stabil og oversteg kravet på reduksjon av KOF på 95 %. Under stabile forhold oppnådde pilotanlegget 97 - 98 % reduksjon av KOF. Det ble også produsert en anselig mengde biogass, som ble brent for å dokumentere energipotensialet. Etter igangkjøring har piloten hatt mer enn 10 måneder med samme gode resultater. GEHCLI valgte forøvrig etterhvert å sikre seg pilotanlegget for kunne teste prosessen på ulike typer avløpsvann i framtiden.

 

Pilot

Inne i den containeriserte pilotenheten, bygget og testet på stedet og i driftet i 10 måneder.

 

Etter at det kunnes slått fast at løsningen fungerte valgte GEHCLI å videreføre prosjektet i et fullskala anlegg. Piloten ble her brukt til å optimalisere et fullskala design; overvåke ytelse og få finne optimal drift i forhold til parametere som system temperatur, pH og reaktorvolumer.

- Biowater sto fram som en kompetent leverandør av en løsning som oppfyller GEHCLIs behov. Robuste tekniske løsninger og et kompetent, fleksibelt og framoverlent lag av fagfolk var viktige faktorer da vi valgte å gå for Biowater, sier Peter Haaland, prosjektleder ved GE Healthcare Lindesnes.

Bygges nå

Det ferdige anleggets første trinn blir to parallelle EGSB-reaktorer med biogassanlegg. Nedstrøms for dette to parallelle CFIC-reaktorer, som er mer kostnadseffektive enn vanlige reaktorer. Siste trinn er å ta bort suspendert stoff ved flokkulering og slamavvanning.  Biogassen som skal produseres skal benyttes innenfor anlegget, og vil gi en potensiell energibesparelse på inntil 22 GWh/år ved full belastning. Energien skal utnyttes gjennom fjernvarme, blant annet til å lage damp i kjelanlegg og i tørkeanlegg.

GEHCLI-prosjektet er det største kommersielle prosjektet levert av Biowater og markerer et betydelig skritt framover i strategien om å være ledende innen aerob og anaerob avløpsrensing i Skandinavia.

- Å samarbeide med GE har vært svært lærerikt, og en ambisiøs tankegang har gitt oss nye og avanserte løsninger. Bruken av avløpsvann som ressurs, og her som energikilde er i tråd med en felles filosofi hos både GE Healthcare Lindesnes og Biowater Technology, sier Ilya Savva, administrerende direktør ved Biowater.


Anlegget skal være i drift i løpet av desember 2019.

 

Containerpilot002

EGSB-reaktorer i pilotskala viste det fulle potensialet for biogassgenerering. 
Model

3D-modell av det komplette biologiske avløpsrensingsanlegget Systemet inneholder EGSB-reaktorer, Biowater Technology CFIC®, DAF og slamavvanning, og biogasshåndtering.