Markeder

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Kommunal
Vi kontrollerer sammensetningen på avløpsvannet med fokus på innslag av avløp fra privat virksomhet og industri, avløpsnettets utbredelse, alder og beskaffenhet.
Vi legger dessuten til rette for at driftspersonell kan følge tilstanden i anlegget ved hjelp av moderne systemer for fjernovervåking. Les mer...

Kjemisk og farmasøytisk
Avløpsvannet kan inneholde en kombinasjon av ulike typer problemavfall, som miljøgifter, tungmetaller, farmasøytiske mellomstadier og hormonlignende forbindelser. Vi er kjent med hvilke rensetrinn som er nødvendige for å tilfredsstille offentlige krav.

Petrokjemisk
Avløpsvannet vil vanligvis inneholde et lavere innhold BOD eller COD enn i vanlig avløpsvann.
Vi bestemmer graden av bionedbrytbarhet for hver enkel avløpsstrøm, samt sjekker tilstedeværelsen av toksiske eller hemmende bestanddeler.  

Meieri
Avløpsvannet inneholder normalt en betydelig mengde kalsium-ioner, som danner saltkomplekser med fosfater, karbonater, sulfater og andre ioner.
Vi har erfaring med å utforme rensesystemer som ikke vil lide under beleggdannelse  eller komplikasjoner på grunn av salter. Les mer...

Næringsmiddel
Vi har erfaring med å lage optimale løsninger for avløpsbehandling som vil fungere med de kjemikaliene som brukes med både interne og eksterne vaskesystemer. Dette kan være ulike syrer eller baser, ammoniumforbindelser, oson, peroksyder osv. Les mer...

Papirindusti
Prosesser for behandling av avløpsvann for denne bransjen må tilpasses nøye til spesifikke behov, for gjenvinning av vannstrømmer, porsjonsbehandling av større utslipp av tremasse, mengder stormvann i utendørs vannbehandling og luftutslipp av en rekke forbindelser, som f.eks. verdier av total fosfat som skal reduseres (TRS).

Elektronikk
Avløpsvannet vil ofte inneholde ulike potente organiske forbindelser, som løsemidler, fremkallere, overflatebehandlere og flytende rensemidler. Ofte kan avløpsvannet derfor ha innslag av en rekke ulike forbindelser som i liten grad lar seg nedbryte biologisk. Les mer...

Tekstil
Avløpsvannet avhenger i stor grad av utvalget råmaterialer som inngår i produksjonen, samt hvilke ferdigvarer som det enkelte anlegg fremstiller. Tekstilproduksjon er ofte plassert spredt over større landarealer, gjerne med bruk av grunnvann som kilde og med utslipp av renset avløp til overflateresipient.

Gruvedrift
Gruveindustrien har potensiale for gjenbruk av store mengder prosessvann. Ofte vil avløpsstrømmen inneholde spesifikk forurensning, som Biowater har løsninger for. En bioreaktor med kontinuerlig sirkulasjon (CMFF®) kan brukes ofte til å redusere BOD/COD og nitrogen fra avløpsvann fra gruver. Med Biowaters løsninger kan avløpsvann renses for gjenbruk og dermed belaste miljøet i mindre grad.

CFAS® leveranse: Harestua

Les mer...

CFAS® leveranse: Trysil

Les mer...

CMFF® leveranse: Elverom

Les mer...

CMFF® leveranse: Sao Paulo, Brazil

Les mer...

CMFF® leveranse: Nordfjord Kjøtt

Les mer...

CFAS® leveranse: Tainan, Taiwan

Les mer...